Kompanijne i batalionowe schrony dowodzenia – konstrukcje

Opracował: Franz Aufmann

Fot. 01. Widok kompanijnego schronu dowodzenia od strony zapola (Odcinek Sępolno Wielkie, Pozycja Pomorska).

Od 1937 roku wznoszone są na pozycjach obronnych kompanijne i batalionowe schrony dowodzenia, zaprojektowane zgodnie z nowo opracowanymi przepisami dotyczącymi zadań obronnych i stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Schrony dowodzenia, dotychczasowo wznoszone jako obiekty bierne, mają prowadzić również działania obronne. Otrzymują wymagane wytycznymi stanowisko bojowe ciężkiego karabinu maszynowego na podstawie fortecznej w wydzielonej izbie bojowej. W zależności od typu schronu prowadziło obronę ogniem bocznym lub czołowym.

 

Fot. 02. Widok na przedpole schronu dowodzenia ze stanowiskiem bojowym ckm do ognia czołowego. Obiekt z 1936 roku. Po prawej stronie nisza odkrytego stanowiska dla obserwatora artylerii. Schron wzniesiono po południowej stronie drogi Sępolno Wielkie – Kołtki (Pozycja Pomorska).
Fot. 03. Izba bojowa na 7,92 mm ciężki karabin maszynowy MG 08 w kompanijnym schronie dowodzenia przy drodze Sępolno Wielkie – Biały Bór. Izba pozbawiona płyty stalowej 7 P7.
Rys. 01. Konfiguracja pomieszczeń w kompanijnym schronie dowodzenia przy drodze Sępolno Wielkie – Biały Bór (Pozycja Pomorska).

Prace koncepcyjne oparto na wcześniej zdobytych doświadczeniach i opracowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych schronów bojowych i dowodzenia. Jeden z takich schronów, łączących zadania bojowe i dowodzenia, wzniesiono w 1936 roku na odcinku Sępolno Wielkie (niem. Groß Karzenburg), po południowej stronie drogi Sępolno Wielkie – Kołtki. Obiekt posiada jeszcze czytelny podział na dwie część  związane z realizacją zadań obronnych i dowodzenia. Schron otrzymał izbę bojową oraz izbę gotowości bojowej dla obsady ciężkiego karabinu maszynowego. W części dowodzenia wydzielono trzy pomieszczenia: izbę dowodzenia, izbę łączności oraz izbę gotowości bojowej dla obsługi stanowiska dowodzenia. W tylnej ścianie wykonano otwarte stanowisko dla obserwatora artylerii.

Charakterystycznym rozwiązaniem nowo zaprojektowanych schronów było wydzielenie dwóch mniejszych pomieszczeń za pomocą ścianek działowych o grubości około 10 cm. Zastosowanie cienkich ścianek działowych, nie przenoszących obciążeń, jest dopuszczalne ze względów wytrzymałościowych, ponieważ zachowana jest maksymalna dopuszczalna rozpiętość stropu pomiędzy ścianami nośnymi. W batalionowych schronach dowodzenia typu B1-27 wielkość głównego pomieszczenia, zaprojektowanego na planie prostokąta, została nieznacznie zwiększona do  470 x 490 cm, kiedy w przypadku kompanijnego schronu dowodzenia B1-22 było to 470 x 370 cm. To wyjątkowo racjonalne rozwiązanie, zastosowane w niemieckiej fortyfikacji stałej, będzie z powodzeniem powielane przez sowieckich fortyfikatorów w części projektów  jednokondygnacyjnych schronów z lat 1939 – 1941 na Linii Stalina i na tak zwanej Linii Mołotowa. Nawet w nieukończonych sowieckich schronach łatwo można zlokalizować przebieg cienkich ścianek działowych. W przewidzianych miejscach na ich wykonanie pozostawiono na powierzchni posadzki i bocznych ścian płytki kanały technologiczne. Ich szerokość odpowiadała grubości ścianki działowej.

Standardowym rozwiązaniem dla niemieckich schronów fortyfikacji stałej, wznoszonych od 1937 roku, był okap. Jego zadaniem była ochrona jednego z dwóch wejść do obiektu oraz strzelnicy obrony wejścia i zapola przed ostrzałem z broni stromotorowej.

Do stosowania zatwierdzono dwa wzory schronów dowodzenia o odporności na ostrzał w klasie B1. Kompanijny schron dowodzenia zgodny z sygnaturą dokumentacji rysunkowej 194B9 otrzymał oznaczenie B1-22 a batalionowy schron dowodzenia według dokumentacji rysunkowej 199B9 otrzymał oznaczenie B1-27. B1 w oznaczeniu określa klasę odporności na ostrzał a 22 to numer kolejny nowo opracowanych konstrukcji zatwierdzonej do stosowania. Przewidziano dwunastoosobową obsadę dla schronu B1-22 a dla B1-27 osiemnastoosobową. Schrony otrzymały wspólną izbę gotowości bojowej dla obsługi stanowiska bojowego i stanowiska dowodzenia.


Opis do rysunków 01-03.

  1. Izba bojowa, 2. korytarz, 3. Izba łączności, 4. Izba dowodzenia, 5. Izba gotowości bojowej, 6. Izba ze stanowiskiem obrony wejścia i zapola. 7. Śluza przeciwgazowa, 8. Izba dowódcy i adiutanta 9. Izba dla oficera artylerii i oficera piechoty.

 

Rys. 02. Konfiguracja pomieszczeń w kompanijnym schronie dowodzenia B1-22 (po lewej stronie) i batalionowym schronie dowodzenia B1-27 (po prawej stronie).

 

 

Fot. 04. Strzelnica obrony wejścia i zapola schronu z imponująco wykonanym profilem przeciw rykoszetowym. Efektywny sektor ostrzału znacznie mniejszy niż rozglifienie strzelnicy.
Fot. 05. Szkoleniowe stanowisko obrony wejścia i zapola dla ręcznego karabinu maszynowego MG 34 na lekkiej podstawie fortecznej.

Zadania bojowe

Dobrym przykładem wdrażania nowej koncepcji schronu dowodzenia z realizacją zadań obronnych jest kompanijny schron dowodzenia z odcinka Sępolno Wielkie Pozycji Pomorskiej. Jeden z dwóch o zbliżonych rozwiązaniach konstrukcyjnych obiektów wzniesiono przy drodze z Sępolna Wielkiego do Białego Boru. Zaliczany jest do schronów II linii obrony. Zadania bojowe zostały wzorcowo wpisane w nową koncepcję schronu dowodzenia ze stanowiskiem broni maszynowej.
W sektorze stanowiska 7,92 mm ciężkiego karabinu maszynowego MG 08 znalazł się przebiegający w kierunku północnym odcinek drogi do Sępolna Wielkiego. Stanowisko obrony zapola, uzbrojone w 7,92 mm karabin maszynowy MG 34 na lekkiej podstawie fortecznej, mogło prowadzić skuteczny ostrzał z broni maszynowej tej samej drogi, ale w kierunku południowo-wschodnim.

O ile izba bojowa dla ciężkiego karabinu maszynowego na podstawie fortecznej, dopracowywana na przestrzeni kilku lat, nie przysparzała już niemieckim planistom większych problemów, to w przypadku nowo wprowadzanego stanowiska obrony wejścia i zapola zauważalne są pewne niedociągnięcia.

 

Fot. 06. Stanowisko obrony wejścia i zapola dla 7,92 mm karabinu maszynowego MG 34 na lekkiej podstawie fortecznej (ustawianej na stoliku starego typu – bez z ukosowanych naroży w tylnej części).

Mogły być spowodowane wyjątkowo szybko zmieniającymi się wytycznymi, nie koordynowanymi w czasie. Stanowisko obrony wejścia i zapola w schronie przy drodze z Sępolna Wielkiego do Białego Boru otrzymało imponująco wyglądającą strzelnicę z pięknie wykonanym profilem przeciw rykoszetowym. Przewidziano zastosowanie 7,92 mm karabinu maszynowego MG 34 na lekkiej podstawie fortecznej, ustawionej na blaszanym stoliku. W niemieckiej nomenklaturze mówi się w takiej sytuacji o zastosowaniu MG 34 jako lekkiego karabinu maszynowego. Aby umożliwić montaż lub demontaż lekkiej podstawy fortecznej w saniach (Fot. 05), zamocowanych do blaszanego stolika, wykonano w osi strzelnicy niszę w przeciwległej ścianie izby. Nisza widoczna jest na zdjęciu 06 po jego prawej stronie. Blaszany stolik mocowano do posadzki za pomocą czterech kotw. Rozstaw kotw umożliwia określenie zastosowanego typu stolika. Przewidziany sektor ostrzału dla takiego stanowiska za stalową płytą 422 P01 wynosił 65 stopni.

Z niezrozumiałych względów grubość ściany została zwiększona do 113 cm. Kąt rozglifienia strzelnicy około 54 stopni w płaszczyźnie poziomej wymuszał wydłużenie ściany lub konieczność  jednostronnego zagłębienia płyty 422 P01 w bocznej, prawej ścianie izby. Wykonane pomiary wykazały, że w uzyskano niesymetryczny sektor ostrzału. Efektywny sektor ostrzału został ograniczony do 42 stopni przez tylną ścianą schronu. Sektor ostrzału wynosił około 15 stopni w lewo od osi strzelnicy, a w prawo rzędu 27 stopni. W kolejnych latach rozwiązanie zostało zoptymalizowane przez zwiększenie kąta przecięcia się ścian. Zagadnienie to prezentuje rys. 03. Problem ten został dostrzeżony podczas inspekcji nowo wznoszonych pozycji obronnych w 1936 roku i zdefiniowany w corocznym sprawozdaniu (niem. Erfahrungen des Baujahres 1936, Besichtigungsbemerkungen).

Rys. 03. Efektywny sektor ostrzału stanowiska obrony wejścia i zapola za płytą stalową 422 P01. Żółtym kolorem zaznaczono efektywny kąt sektora obrony wejścia i zapola. W obu przypadkach kąt rozglifienia strzelnicy posiada tę samą wartość. A. Efektywny sektor ostrzału stanowiska obrony wejścia i zapola dla kompanijnego schronu dowodzenia przy drodze z Białego Boru do Sępolna Wielkiego. Grubość ściany ze strzelnicą wynosi 110 cm. B. Sektor ostrzału stanowiska obrony wejścia i zapola po zredukowaniu grubości ściany do 100 cm oraz zwiększenia kąta przecięcia się obu ścian (ze strzelnicą i tylną z wejściami) o 12 stopni.

 

 

Fot. 07. Zachowały się ościeżnice lekkich drzwi gazoszczelnych typu 59 P8 drzwi o szerokości 60 cm w otworze wejściowym do izby dowodzenia i łączności.

 

Fot. 08. Na wprost strzelnica stanowiska obrony wejścia, znajdująca się w osi śluzy przeciwgazowej. Kolejne dwie strzelnice umieszczono w osi drzwi wejściowych.

Inwentaryzacja izby ze stanowiskiem obrony wejścia i zapola, przeprowadzona w październiku 2021 roku przez Marka Leszczyńskiego, wykazała zastosowanie starszego typu blaszanego stolika (bez z ukosowanych tylnych naroży). Położenie stolika uniemożliwiło otworzenie drzwi 51 P8, zamykających wyjście ewakuacyjne ze schronu. Płyta 422 P01, chroniąca stanowisko została jednostronnie zagłębiona w boczną ścianę izby.

Obronę wejścia zapewniały trzy stanowiska broni ręcznej, chronione stalowymi płytami ze strzelnicami 8 x 12 cm. Zastosowano płyty starszego typu, nie ujęte w katalogu konstrukcji standardowych Panzeratlas Nr 1. Dwa stanowiska znajdowały się w izbie pogotowia a jedno w wydzielonym pomieszczeniu do obrony wejścia i zapola.

 

Fot. 09. Zdjęcie wykonane w izbie gotowości bojowej w kierunku pomieszczenia oddzielającego część bojową schronu (obiekt położony na północ od Sępólna Wielkiego). Po prawej stronie w dolnym narożniku widoczna jest nisza na nadciśnieniowy zwór, regulujący przepływ powietrza z izby gotowości bojowej do pomieszczenia ze stanowiskiem obrony wejścia i zapola. W pobliżu niszy strzelnicy obrony wejścia znajdują się cztery kotwy do montażu wspornika dla filtrowentylatora HES. Nad wejściem do izby łączności (lewa strona zdjęcia) widoczny jest otwór o średnicy 10 cm, którego przeznaczenie zostało zinterpretowane jako otwór na rurę podającą powietrze bezpośrednio z filtrowentylatora.
Fot. 10. Zdjęcie wykonane w izbie gotowości bojowej od strony pomieszczenia oddzielającego część bojową schronu (obiekt położony na północ od Sępólna Wielkiego).

 

Rys. 04. Układ wentylacji kompanijnego schronu dowodzenia, położonego przy drodze Sępolno Wielkie – Biały Bór. Wlot powietrza niewykonanego otworu w izbie dowodzenia (4) oraz przewidywany kierunek przepływu zaznaczono niebieską strzałką, 1. Izba bojowa, 2. korytarz, 3. Izba łączności, 4. Izba dowodzenia, 5. Izba gotowości bojowej, 6. Izba ze stanowiskiem obrony wejścia i zapola. 7. Śluza przeciwgazowa, 8. Izba dowódcy i adiutanta 9. Izba dla oficera artylerii i oficera piechoty. A. czerpnia powietrza, B. zawór odcinający, C. jednokierunkowy zawór nadciśnieniowy 4ML.01, D. wylot przewodu odprowadzającego powietrze ze schronu, E. Komin.
Fot. 11. Ścianka działowa o grubości 10 cm pomiędzy izbą łączności a dowodzenia w schronie położonym na północ od Sępolna. Okienko o wymiarach 30 x 30 cm służyło do przekazywania dokumentacji. Pod stropem otwór o średnicy około 10 cm, typowej dla rur wentylacyjnych.

Do napowtarzania gazoszczelnych pomieszczeń obiektu zastosowano dwa filtrowentylatory HES. Urządzenia zostały umieszczone po jednym w izbie bojowej (Rys. 04. 1) i izbie gotowości bojowej (Rys. 04. 5). Zadaniem filtrowentylatorów było zassanie powietrza przez czerpnie osadzone tylnej ścianie schronu, a następnie wtłoczenie go z lekkim nadciśnieniem do pomieszczenia bezpośrednio napowietrzanego. Pomieszczenia schronu wyposażono w gazoszczelne drzwi stalowe.

Odtworzenie części układu wentylacji w kompanijnym schronie dowodzenia, położonym przy drodze Sępolno Wielkie – Biały Bór, utrudnia niepowtarzalność jego konstrukcji. Dlatego też obieg powietrza pomiędzy izbą łączności (Rys. 04. 3), pomieszczeniem dowodzenia (Rys. 04. 4) a izbą gotowości bojowej (Rys. 04. 5) należy traktować jako domniemane rozwiązanie [01]. Opisany obiegu powietrza między wskazanymi trzema izbami byłby możliwy tylko w przypadku osadzenia rury w cienkiej ściance działowej pomiędzy izbą dowodzenia a gotowości bojowej. Taka rura nie została odnaleziona.

Przepływ powietrza rozważany jest przy zamkniętym okienku do przekazywania dokumentów oraz przy zamkniętych drzwiach gazoszczelnych 59 P8, pomiędzy tymi pomieszczeniami a izbą gotowości bojowej.

Pomieszczeniem bezpośrednio napowietrzanym jest izba łączności (Rys. 04. 3). Powietrze, zassane przez czerpnie i sprężone przez filtrowentylator, podawane jest do izby łączności stalową rurą o niebieskim kolorze. Pomieszczeniami pośrednio napowietrzanymi przez powietrze z izby łączności są kolejno izba dowodzenia, izba gotowości bojowej, izba ze stanowiskiem obrony wejścia i zapola (Rys. 04. 6) oraz śluza przeciwgazowa (Rys. 04. 7). Przepływ powietrza między pomieszczeniami odbywa się poprzez rury osadzone w ścianach z wlotami zabezpieczonymi nadciśnieniowymi zaworami Drägera [01] na zasadzie różnicy ciśnień. Wyjątkiem od podanej reguły jest przepływ powietrza między izbą ze stanowiskiem obrony wejścia i zapola a śluzą przeciwgazową, który odbywa się poprzez otwartą strzelnicę obrony wejścia.

Należy zwrócić uwagę, że korytarz oddzielający (Rys. 04. 2) część bojową od części dowodzenia w przypadku omawianego schronu nie jest przewietrzany. Jest bierną śluzą przeciwgazową typową dla wczesnych konstrukcji z mechanicznie wymuszonym obiegiem powietrza. W później wznoszonych obiektach niedogodność ta została usunięta.

 

 

Fot. 12. Izba gotowości bojowej (obiekt położony przy drodze Sępólno Wielkie – Biały Bór). Widok w kierunku korytarza oddzielającego część bojową od izby gotowości bojowej. Po lewej stronie widoczne są kotwy do montażu wspornika dla filtrowentylatora HES. W głębi, po lewej stronie powyżej posadzki widoczna jest nisza na wlot rury z zaworem nadciśnieniowym. Po prawej stronie, poniżej stropu znajduje się cylindryczny otwór o średnicy około 10 cm w ściance działowej, którego przeznaczenie zostało zinterpretowane jako otwór na rurę podającą powietrze bezpośrednio z filtrowentylatora.

[01] – W dwóch schronach o zbliżonej konstrukcji, pierwszym położonym na północ i drugim na południe od Sępolna Wielkiego, nie odnaleziono otworu w cienkiej ścinie działowej, który umożliwiłby przepływ powietrza z izby dowodzenia do izby gotowości bojowej. Wlot powietrza niewykonanego otworu w izbie dowodzenia oraz przewidywany kierunek przepływu zaznaczono  na rysunku 04 niebieską strzałką.

 

W kolejnym opracowaniu zostanie zaprezentowana izba łączności.